PeGe Verhuur | Algemene Voorwaarden
338
page-template-default,page,page-id-338,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

PeGe-Verhuur V.O.F.

 

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK.

 
Artikel 1 Definities
De verhuurder : PeGe-Verhuur V.O.F. gevestigd op de St. Josephstraat nummer 15, met de postcode 6431 XH te Hoensbroek.
De huurder : iedere (potentiële) wederpartij van de verhuurder;
Overeenkomst : de mondelinge / schriftelijke bevestiging door de verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door de huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van de verhuurder en op iedere overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder, behoudens en voor zover door de verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Offertes
De door de verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. De verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door de huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

 

Artikel 4 Huurprijs
4.1 Partytenten, Licht, Geluid en accessoires: alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, exclusief transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
4.2 Voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen de verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding (€ 0,25).

 

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering
5.1 Betaling dient bij voorkeur via bankoverschrijving te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.
5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum.
5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van de verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft de verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van de huurder onmiddellijk opeisbaar.
5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 15% op jaarbasis. Alle kosten die de verhuurder maakt om de niet betaalde factuur te innen, worden verhaald op de huurder.
5.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door de huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
5.6 Indien de huurder 10 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de huurprijs. Annuleert de huurder tussen 9 en 5 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringskosten 40% van de huurprijs. Annuleert de huurder 5 werkdagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringkosten 75% van de huurprijs. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

 

Artikel 6 Uitvoering
6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is de verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de huurder de huurmaterialen op het afleveradres van de verhuurder af te halen. Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag.
6.3 Indien is overeengekomen dat de verhuurder de huurmaterialen bezorgd dan zullen deze worden afgeleverd op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek. Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de auto van de verhuurder, dan wel een laad- of los punt op maximaal 10 meter afstand. Tenzij anders is besproken. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.
6.4 De huurder is verplicht de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij de aflevering van de goederen zijn overhandigd, te behandelen.
6.5 De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde zaken aanbrengen.
6.6 De gehuurde zaken mogen niet worden onderverhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Indien de huurder toch zaken onderverhuurd staat hier een boete op van 100 euro per onderverhuurd item met een maximum van 5000 euro.
6.7 In de partytenten is het gebruik van barbecues, bak- en braadapparatuur niet toegestaan.

 

Artikel 7 Borg
De huurder is aan de verhuurder een borg verschuldigd, welke door de verhuurder wordt vastgesteld op basis van de verhuurde materialen. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 10 werkdagen na inleveren huurmaterialen terug betaald.

 

Artikel 8 Verzekeringen
8.1 De partytenten en accessoires zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en stormschade komen ook voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9 Reclames
9.1 De door de verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
9.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is de verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door de huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van de verhuurder door de verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van de huurder.

 

Artikel 11 Letsel
11.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welke toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers / huurders of genodigden voor, tijdens of na de overeenkomst.

 

Artikel 12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door de huurders van de verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van de verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
12.3 Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Ontbinding
De verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– De huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens de verhuurder voldoet;
– Na sluiting van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden de verhuurder goede grond geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.